INT 77
Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie
Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin

Aktualności

Debata „Amfiteatr 2030”

Jesienią 2021 roku, po 3-letniej modernizacji, do użytku oddany zostanie koszaliński amfiteatr. Jaka będzie przyszłość tego obiektu? Czego, poza koncertami muzycznymi i występami kabaretów, oczekują

czytaj dalej »

Projekt

Informacje ogólne

Tagged in
Icon
W roku 2016 Neubrandenburg i jego polskie miasto partnerskie Koszalin złożyły wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach osi priorytetowej I: „Natura i kultura“ z środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu INT 77 „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie“.

Celem jest wykorzystanie dotacji w łącznej wysokości 2,78 milionów EUR na realizację działań zmierzających do poprawy transgranicznej dostępności wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez uwypuklenie podobieństw w sferze kultury i oddziaływania krajobrazu na budowanie tożsamości. W tym kontekście projekt opiera się na doświadczeniach zebranych przez lokalne podmioty z Neubrandenburga i Koszalina w toku długoletnich relacji w ramach partnerstwa miast w obszarach kultury i sportu. Zbliżenie i porozumienie po obu stronach polsko-niemieckiej granicy, przełamywanie istniejących barier i długoterminowe umacnianie relacji w oparciu o wspólne działanie to fundamenty projektu. Zarówno projektowe działania inwestycyjne jak również miękkie uczynią parki atrakcyjniejszymi dla mieszkańców i turystów i pomogą ludziom z regionu nadgranicznego nawiązywać ze sobą kontakty.
Zarówno Neubrandenburg jak również Koszalin jako regionalne ośrodki charakteryzujące się prężnym wzrostem podobnej wielkości i regionalnym znaczeniu gospodarczym wpływają zarówno na całą gminę jak również na Euroregion. Choć oba miasta są silnymi ośrodkami gospodarczymi w regionie, w równym stopniu muszą podejmować intensywne wysiłki zmierzające do zatrzymania i osiedlania w regionie zwłaszcza młodych ludzi i odnoszenia korzyści z turystyki jako regionalnie znaczącego czynnika rozwoju gospodarczego.

Projekt przyczynia się do
• zwiększenia liczby odwiedzających dzięki interesującej palecie ofert dla nowych grup użytkowników i umocnienia znaczenia miast dla turystów miejskich i kulturalnych,
• zwiększenia atrakcyjności dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a tym samym otwarcia w szczególności przed młodzieżą nowej ekonomicznej perspektywy zrodzonej z różnorodnych szans, jakie oferuje wymiana transgraniczna,
• zapewnienia równoważnej jakości życia mimo zmieniającej się struktury potrzeb,
• jeszcze lepszego wykorzystywania relacji partnerskich,
• odnalezienia nie tylko powiązań i synergii, ale również nowej metodologii postępowania na bazie różnic kulturowych oraz
• wykorzystania w pełni spojrzenia i oglądu „z zewnątrz“, by generować impulsy dla trwałego i zrównoważonego wzrostu.
Slider

Projekt

Kronika

Partnerstwo miast
Podpisanie umowy partnerskiej między miastami Neubrandenburg i Koszalin
2016 r.
1 spotkanie robocze
1 spotkanie robocze partnerów projektu, Miasta Neubrandenburg i Miasta Koszalin/CK105 w Neubrandenburgu
26 września 2017 r.
3 spotkanie robocze
3 spotkanie robocze partnerów projektu, Miasta Neubrandenburg i Miasta Koszalin/CK105 w Löcknitz
2018 r.
4 spotkanie robocze
4 spotkanie robocze partnerów projektu, Miasta Neubrandenburg i Miasta Koszalin/CK105 w Löcknitz
19 października 2018 r
Debata & spotkanie robocze
1 debata / 6 spotkanie robocze partnerów projektu, Miasta Neubrandenburg i Miasta Koszalin/CK105 w Koszalinie
14 maja 2019 r.
Inauguracja projektu w amfiteatrze
Wbicie pierwszej łopaty pod realizację inwestycji budowlanej w amfiteatrze w Koszalinie
23-26 października 2019 r.
8 spotkanie robocze
8 spotkanie robocze partnerów projektu, Miasta Neubrandenburg i Miasta Koszalin/CK105 w Neubrandenburgu
20 listopada 2019 r.
„Ci po drugiej stronie“
Konkurs pisarski „Ci po drugiej stronie“
11 lutego 2020 r.
Plener rzeźbiarski
Wspólny plener rzeźbiarski z udziałem dziesięciu niemieckich i polskich artystów w Parku Kulturowym w Neubrandenburgu
26 sierpnia 2020 r.
1974 r.
Wniosku o dofinansowanie
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu INT 77 w Programie Interreg V A
31 sierpnia 2017 r.
2 spotkanie robocze
2 spotkanie robocze partnerów projektu, Miasta Neubrandenburg i Miasta Koszalin/CK105 w Löcknitz
9 stycznia 2018 r.
Wybór wniosku
Wybór wniosku na realizację projektu INT 77 do dofinansowania w Programie Interreg V A
21 września 2018 r.
5 spotkanie robocze
5 spotkanie robocze partnerów projektu, Miasta Neubrandenburg i Miasta Koszalin/CK105 w Neubrandenburgu
19 lutego 2019 r.
7 spotkanie robocze
7 spotkanie robocze partnerów projektu, Miasta Neubrandenburg i Miasta Koszalin/CK105 w Löcknitz
5 sierpnia 2019 r.
Hanza Jazz Festiwal
Warsztaty w ramach Festiwal Hanza Jazz w Koszalinie
19 listopada 2019 r.
Inauguracja projektu w parku kulturowym
Wbicie pierwszej łopaty pod realizację inwestycji budowlanej w strefie wejścia do parku w Neubrandenburgu
grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r.
Posiedzenie jury
Posiedzenie jury w ramach konkursu pisarskiego „Ci po drugiej stronie"
24-28 sierpnia 2020 r.
2 debata w Neubrandenburgu
Spacer międzypokoleniowy w Parku Kulturowym w Neubrandenburgu z opracowywaniem pomysłów na jego nowe zagospodarowanie i ich wspólną ewaluacją

Projekt

Działania

Działania inwestycyjne

Inwestycje w ramach projektu obejmują nowe zagospodarowanie strefy wejścia do parku kulturowego w Neubrandenburgu i remont amfiteatru w Parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie. Przebudowa sprawi, ze parki kulturowo-rekreacyjne obu miast staną się jeszcze atrakcyjniejsze zarówno dla mieszkańców jak również osób przyjezdnych.

 

Park kulturowy znajduje się na północnym brzegu jeziora Tollensesee, łącząc tym samym ów zbiornik wodny ze strefą śródmiejską Neubrandenburga. Park w jego obecnym kształcie założyli mieszkańcy Neubrandenburga w latach 1969-1975, a swymi rzeźbami upiększyli profesjonalni i ludowi artyści. Od roku 1981 park kulturowy posiada status zabytku jako ogród krajobrazowy.

Po przeprowadzce lodziarni do nowo wybudowanego obiektu i wyburzeniu starego budynku wejście do parku kulturowego od strony skrzyżowania obwodnicy Friedrich-Engels-Ring z ulicą Neustrelitzer Straße straciło część walorów swej twórczej aranżacji. Do roku 2022 nowe zagospodarowanie strefy wejścia do parku ma nie tylko przywrócić jakość przebywania w tym obszarze, ale również przynieść techniczne rozwiązanie istniejącego na tym terenie problemu wód gruntowych.

Dzięki projektowi powstanie dla mieszkańców Neubrandenburga oraz dla regionu i turystów atrakcyjna przestrzeń publiczna umożliwiająca organizację spotkań i nawiązywanie dialogu. Znaczącej poprawie ulegnie również dostępność parku kulturowego dla ludzi niepełnosprawnych.

Park kulturowy i jezioro Tollensesee mają być uwypuklone, bardziej funkcjonalne i atrakcyjniejsze, mają stać się punktami przyciągającymi mieszkańców i turystów. Połączenie miasta i jeziora zyska nową jakość. Jednocześnie zadba się o ochronę i zachowanie zabytkowego ogrodu. Dzięki pełniejszemu wykorzystaniu i interesującej palecie ofert dla nowych grup użytkowników wzrośnie liczba odwiedzających i znaczenie parku kulturowego dla turystów miejskich i kulturalnych.

Dzięki przeprowadzonym pracom remontowo-budowlanym budynek amfiteatru zostanie zmodernizowany i dostosowany do obowiązujących norm i standardów. Nie był on remontowany od lat 70tych XX wieku. Jego modernizacja umożliwi zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych dla społeczności. W ramach modernizacji obiektu przewidziano nowe funkcje użytkowe (między innymi galerię wystawienniczą, pomieszczenia na prowadzenie warsztatów), które pozwolą na jeszcze pełniejsze wykorzystanie jego potencjału oraz ograniczenie sezonowości w realizacji wydarzeń kulturalnych.

 

Działania miękkie

Oprócz działań budowlano-inwestycyjnych, realizowanych w parkach obu miast partnerskich, planuje się również przeprowadzanie tak zwanych działań miękkich. Chodzi w tym przypadku o działania o różnorodnym charakterze i wieloaspektowej tematyce, które można przypisać do obszarów sztuka, kultura, społeczna partycypacja.

Wszystkie wzmiankowane działania miękkie mają charakter partnerski, czerpią więc swą życiodajną energię z zaangażowania strony niemieckiej i polskiej.

Do działań miękkich, które odbędą się w ciągu 48 miesięcy, należą:

1 debata dotycząca działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych

Podczas wspólnych spotkań roboczych przedstawiciele Partnera Wiodącego, Miasta Neubrandenburg i Partnerzy Projektu z Koszalina debatowali na temat działań informacyjno-promocyjnych i kształtu projektowych działań marketingowych. W celu ostatecznego opracowania logotypu obaj partnerzy przygotowali jego różne projekty i dokonali ich przeglądu oraz oceny w ramach pierwszej debaty w lutym 2019 roku. Oba podejścia okazały się fundamentalnie odmienne, mimo to udało się wybrać jeden projekt logotypu. Następnie konieczne były jednak dalsze szczegółowe uzgodnienia, kontynuowano więc debatę drogą komunikacji elektronicznej poza ramami osobistego spotkania.

 

W efekcie udało się opracować logo w następującym kształcie:

Znamienna jest przy tym symbolika botaniczna, stanowiąca wątek łączący centralne obiekty projektu, czyli założenia parkowe w Neubrandenburgu i Koszalinie. Tym samym opracowano symbolicznie trafne, a jednocześnie jednoznaczne i skalowalne logo projektowe, które spotkało się z aprobatą Komitetu Projektu. Znajdzie się ono teraz na wszystkich produktach towarzyszących realizacji projektu, na przykład na stronie internetowej, produktach drukowanych i tablicach informacyjnych na placach budowy, ale także na produktach reklamowych i artykułach marketingowych, które już są w powszechnym obiegu. Logo stanowi tym samym istotny element projektowego corporate design, przyczyniając się w dużym stopniu do identyfikacji wizualnej INT 77.

Festiwal Hanza Jazz odbywał się w dniach 23-26 października 2019 roku w Koszalinie, organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury 105. Urozmaicony program tego wydarzenia składał się z warsztatów i koncertów międzynarodowych muzyków. Zgodnie z założeniami projektu Interreg Miasto Neubrandenburg zadbało o udział w imprezie big bandu z Greifswaldu. Z uwagi na sukces imprezy planuje się realizację kolejnej edycji Festiwalu Hanza Jazz również w roku 2020.

Konkurs pisarski przeprowadzono w grudniu 2019 r. pod hasłem tematycznym „Gdyby park kulturowy należał do mnie“. W tym celu poproszono dzieci i młodzież o opisanie własnych wyobrażeń i życzeń dotyczących aranżacji i funkcji użytkowych założenia parkowego w ich mieście. Z różnorodnych nadesłanych zgłoszeń jury złożone z partnerów projektu wyłoniło na początku 2020 r. zwycięzców konkursu z obu miast.

W sierpniu 2020 r. planuje się realizację pięciodniowego warsztatu z udziałem niemieckich i polskich twórców kultury. Celem jest osobisty udział w wymianie interkulturalnej i wsparcie idei spotkania oraz usieciowienia artystów i osób zainteresowanych działalnością artystyczną w regionach przygranicznych. W tym celu zainicjowana zostanie wspólna praca i proces twórczy pełen wzajemnych inspiracji pod hasłem „Europa: miasta w dialogu – ludzie w dialogu“. Na zakończenie powstałe dzieła zostaną zaprezentowane na wspólnej wystawie.

2 debata odbywa się pod hasłem „Park Kulturowy 2030“ we współpracy z projektem „Pokolenia w dialogu – Musimy rozmawiać!“. Projekt, który w dziesięciu miejscach w całych Niemczech pomaga młodszym i starszym nawiązać ze sobą dialog, wspólnie zainicjowały stowarzyszenie BildungsCent e.V., Labconcepts i Federalna Centrala Edukacji Politycznej.

Projekt „Pokolenia w dialogu“ zamieni Park Kulturowy w Neubrandenburgu dnia 26 sierpnia 2020 r. dzięki spacerowi międzypokoleniowemu w energetyczne miejsce spotkania pokoleń. Kwestie omawiane w debacie oraz dalsze informacje dotyczące rejestracji i organizacji znajdziecie Państwo pod następującym linkiem: https://www.wirmuessenreden.net/neubrandenburg/

Warsztaty filmowe to trwające siedem dni spotkanie pięciu młodych ludzi z Niemiec i pięciu reprezentantów polskiej młodzieży. By napisać scenariusz etiudy, która ma powstać w efekcie warsztatów, uczestnicy muszą intensywnie ze sobą komunikować. Poza kulturalno-integracyjnym aspektem warsztatów walorem jest poznanie przez młodzież technicznego wymiaru poszczególnych etapów produkcji filmowej.

Wspólnie ze Szkołą Wyższą w Neubrandenburgu i zainteresowanymi mieszkańcami, szkołami, stowarzyszeniami i pszczelarzami planuje się stworzyć wspólny projekt transgraniczny służący zasiedlaniu pszczelich rodzin w przestrzeni miejskiej i uwrażliwianiu zwłaszcza dzieci na wagę zachowania walorów przyrody i jej elementów. W tym celu planuje się organizację jednodniowych warsztatów w Neubrandenburgu i Koszalinie pod hasłem „Citizen Gardening – adopcja pszczół“.

 

Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej to czterodniowe warsztaty prowadzone przez zawodowych nauczycieli. Wieczorami odbywać się będą koncerty wybitnych solistów i zespołów akordeonowych. Oprócz umiejętności społecznych, których nabędą młodzi uczestnicy festiwalu, wspierane będą także techniczne umiejętności gry na instrumencie.

Kucharze z Euroregionu przygotowują dania, stanowiące charakterystyczny element ich narodowej kuchni. Konkurs, w którym nagradzana będzie nie tylko najlepsza potrawa, lecz także najrozleglejsza wiedza o specjałach kulinarnych w kuchni sąsiada, odbywał się będzie na zrewitalizowanych terenach amfiteatru w Koszalinie. Dodatkowo jako goście specjalni gotować będą publicznie burmistrzowie miast partnerskich. Oprócz konsumpcji smacznych artykułów spożywczych na pierwszy plan wysuwa się zbliżenie lokalnych środowisk i zorganizowanie wydarzenia rozrywkowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających region.

Partnerzy

Partner wiodący

Miasto Neubrandenburg

Jako siedziba instytucji kultury, które będąc ośrodkami tak zwanej kultury „miejskiej“ mają potencjał oddziaływania wykraczający daleko poza granice regionu, Neubrandenburg jest Partnerem Wiodącym projektu.

Czytaj dalej

Partner projektu

Miasto Koszalin

Położony w sercu Pomorza Koszalin, sam określający się mianem „wielkiego ogrodu botanicznego“, jest partnerem stowarzyszonym projektu.

Czytaj dalej

Jednostka sterująca projektem

KEG- Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH

KEG, powierniczy operator ds. rewitalizacji Miasta Neubrandenburg, przejmuje zadania związane ze sterowaniem projektem.

Czytaj dalej

Partner projektu

Centrum Kultury 105

Prężnie działające Centrum Kultury „CK105“ jest partnerem projektu z ramienia Miasta Koszalin.

Czytaj dalej

Miejsca realizacji projektu

Park kulturowy w Neubrandenburgu

Park Książąt Pomorskich w Koszalinie

Program

Europejska Współpraca Terytorialna (ETC), lepiej znana pod nazwą Interreg, stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności Unii Europejskiej.

Interreg oferuje ramy dla realizacji wspólnych działań i politycznej wymiany pomiędzy podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych krajów członkowskich.

Nadrzędnym celem Europejskiej Współpracy Terytorialnej (ETC) jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego całej Unii.

  • transgraniczny (Interreg A)
  • transnarodowy (Interreg B)
  • międzyregionalny (Interreg C)
  • INTERREG I (1990-1993)
  • INTERREG II (1994-1999)
  • INTERREG III (2000-2006)
  • INTERREG IV (2007-2013)
  • INTERREG V (2014-2020)

W okresie programowania 2014-2020 Program Interreg V dysponuje łącznym budżetem w wysokości 10,1 miliardów EUR z przeznaczeniem na obszar całej UE.

W roku 2016 Neubrandenburg i jego polskie miasto partnerskie Koszalin złożyły wniosek o udzielenie dofinansowania z środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu INT 77 „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie“.

Kalendarz

24-28 sierpnia 2020 r.Plener rzeźbiarski „Europa: Miasta w dialogu – Ludzie w dialogu” w Neubrandenburgu
26 sierpnia 2020 r.2 debata „Park Kulturowy 2030“ w Neubrandenburgu
Luty 2021 r.1 Konferencja na temat kultury ogrodniczej i turystyki w Neubrandenburgu
Marzec 2021 r.2 Konferencja na temat sztuki ogrodniczej w regionie w Koszalinie
Czerwiec 2021 r.Warsztaty Filmowe Polsko-Niemieckie w Koszalinie
Czerwiec 2021 r.Warsztat Citizen Gardening w Neubrandenburgu
Sierpień 2021 r. Wystawa Interdyscyplinarna artystów Euroregionu Pomerania w Koszalinie
Wrzesień 2021 r.Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej w Koszalinie
Maj 2022 r.Festiwal Kulinarny Ulica Smaków w Koszalinie

Galeria

Ansprechpartner DE 

Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 

Julia Manthe
Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg 

Tel.: (+49) 395 5552129
julia.manthe@neubrandenburg.de 

Osoba kontaktowa PL 

Centrum Kultury 105 w Koszalinie 

Izabela Wilke 
ul. Zwycięstwa 105 
75-001 Koszalin 

tel. 94 347 57 55, 607 882 485
izabela.wilke@ck105.koszalin.pl 

Impressum     Datenschutz     

Top

Partner wiodący,
Miasto Neubrandenburg

Neubrandenburg to siedziba instytucji kultury, które jako ośrodki tak zwanej kultury „miejskiej“ mają potencjał oddziaływania wykraczający daleko poza granice regionu. Posiada liczne kontakty z placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi w obszarze wsparcia. Od wielu lat wdrażane są wspólne projekty w ścisłej współpracy z placówkami miejskimi.

W roku 2013 muzea z Neubrandenburga i Stargardu wspólnie zrealizowały projekt finansowany z środków programu Interreg IV A. Wzmiankowane placówki kulturalne nadal utrzymują trwałą kooperację, przyczyniając się do uwypuklania znaczenia i lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego pogranicza. Doświadczenia pozyskane w trakcie prac projektowych znajdują również zastosowanie w bieżącym projekcie Interreg, realizowanym wspólnie z Koszalinem. Miasto jako Partner Wiodący dysponuje niezbędnymi zasobami kadrowymi, technicznymi i merytorycznymi i zapewnia konieczne środki finansowe gwarantujące efektywną realizację projektu.

Dzięki projektowi powstanie dla mieszkańców Neubrandenburga oraz dla regionu i turystów atrakcyjna przestrzeń publiczna umożliwiająca organizację spotkań i nawiązywanie dialogu.

W kontekście wymiany z miastami partnerskimi nowo zaaranżowana przestrzeń ma być nowym miejscem spotkań i partnerskiej wymiany, przy czym priorytet stanowi partnerstwo z polskim miastem Koszalin. Park kulturowy i jezioro Tollensesee mają być uwypuklone, bardziej funkcjonalne i atrakcyjniejsze, mają stać się punktami przyciągającymi mieszkańców i turystów. Park kulturowy nada połączeniu śródmiejskiej części miasta i jeziora nową jakość. Jednocześnie zadba się o ochronę i zachowanie zabytkowego ogrodu. Dzięki pełniejszemu wykorzystaniu i interesującej palecie ofert dla nowych grup użytkowników wzrośnie liczba odwiedzających i znaczenie parku dla turystów miejskich i kulturalnych. Znaczącej poprawie ulegnie również dostępność parku kulturowego dla ludzi niepełnosprawnych.

Udział w projekcie otworzy przed Miastem Neubrandenburg nowe perspektywy rozwoju.

Partner projektu,
Miasto Koszalin

Położony w sercu Pomorza Koszalin, sam określający się mianem „wielkiego ogrodu botanicznego“, mieści na swej powierzchni 98,33 km² siedem parków spacerowych i rekreacyjnych, 34 tereny zielone i dwa rezerwaty przyrody. Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców i turystów jest Park Miejski im. Książąt Pomorskich. Może on z dumą spoglądać wstecz na 400 lat swej historii i stanowi po stronie miasta Koszalin centrum inwestycyjnych działań w ramach projektu INT 77.

Uzupełnieniem roli Koszalina jako „zielonego miasta“ jest jego ponadregionalne znaczenie jako istotnego ośrodka życia kulturalnego. Miasto nie tylko jest siedzibą dwóch szkół artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Plastycznych, lecz również gospodarzem Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja“, Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film“ oraz Festiwalu Hanza Jazz. Wiele wydarzeń w Koszalinie łączy kulturę z przeżywaniem i sensualnym doświadczaniem otaczającej przyrody.

Z tego względu obok koncertów w koszalińskim parku różanym do najbardziej ulubionych letnich atrakcji zalicza się zwłaszcza coroczne przedstawienie operowe na deskach amfiteatru w Parku im. Książąt Pomorskich. By podnieść walory tych przeżyć i umożliwić dostęp do nich większej liczbie osób, amfiteatr zostanie poddany modernizacji i rewitalizacji przy zaangażowaniu środków z projektu INT 77.

Ów miejski potencjał jest uwypuklany i wykorzystywany przez liczne instytucje kultury, stowarzyszenia społeczno-kulturalne i związanych z nimi twórców. Jedną z miejskich placówek kulturalnych utrzymywanych i finansowanych przez Urząd Miejski w Koszalinie jest Centrum Kultury 105, polski partner projektu INT 77.

Jednostka sterująca projektem,
KEG

W aspekcie koordynacji całości projektu wraz z zagospodarowaniem środków Miasto korzysta z usług swego powierniczego operatora ds. rewitalizacji, firmy KEG – Kommunale Entwicklungsgesellschaft mbH. KEG posiada długoletnie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów unijnych oraz certyfikaty i kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami i środkami finansowymi.

 

Partner projekut,
Cetrum Kultury CK 105

Centrum Kultury „CK105” jest prężnie działającą jednostką kulturalną i w ramach projektu INT 77 partnerem Miasta Neubrandenburg. Szerokie pole działania instytucji obejmuje realizację i prezentację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działania w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Jest instytucją otwartą, prezentującą szerokie spektrum wydarzeń artystycznych. Dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową: budynkiem głównym z salą widowiskową, Bałtycką Galerią Sztuki, kinem Kryterium, zadaszonym w całości amfiteatrem, który jest na etapie generalnego remontu. 

Do zakresu działania Centrum Kultury 105 (CK105) w Koszalinie należy przede wszystkim upowszechnianie kultury. Placówka działa od 40 lat i zaspokaja potrzeby mieszkańców Koszalina i regionu w różnych obszarach. CK105 działania te realizuje poprzez organizowanie i propagowanie wspólnych projektów edukacyjno-kulturalnych, wymianę kulturalną oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego.

Od roku 2006 CK105 nieprzerwanie realizuje projekty w partnerstwie polsko-niemieckim, wykorzystując do tego celu środki pochodzące z Funduszu Małych Projektów.

Największą imprezą realizowaną przez CK105 jest KFDF Młodzi i Film, drugą, co do wielkości rangi i znaczenia jest Hanza Jazz Festiwal. Wydarzenie realizowane co roku nieprzerwanie od 2004 r., adresowane przede wszystkim do młodych muzyków, a także do fanów muzyki jazzowej z całej Polski i zagranicy. Kolejną dużą imprezą jest Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej organizowany od 2001 r. W zrealizowanych dotychczas edycjach festiwalu udział wzięły zespoły akordeonowe z Polski, Niemiec, Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Ponadto organizowany jest Festiwal Rockowy Generacja, koncerty, wystawy, seanse i wiele innych działań kulturalnych.

CK105 intensywnie współpracuje z kilkoma miastami i instytucjami z obszaru Euroregionu Pomerania (m.in. Schwedt, Grimmen, Greifswaldem).